Studia doktoranckie już się rozpoczęły !

Dołącz do grona studentów najbardziej prestiżowych studiów z zakresu energetyki jądrowej!
 • 35 Liczba studentów, którzy rozpoczeli studia
 • 19 Liczba studentów którzy, rozpoczeli staż w jednostkach badawczych
 • 19 Liczba studentów, którzy już rozpoczęły staż zagraniczny
 • 15 Liczba publikacji i artykułów doktorantów
 • 10 Liczba wystąpień na konferencjach naukowych

Studenci kierunku INSPE odbywają staże w jednostkach naukowych na całym świecie.

mapa

O projekcie

Projekt INSPE ma na celu utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Aby rozwijać wiedze o energetyce jądrowej w Polsce postanowiliśmy utworzyć studia doktoranckie, których absolwenci będą najwyższej klasy specjalistami w tym obszarze. Takie założenie jest możliwe do spełnienia głownie dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami zajmującymi się tematyką energetyki jądrowej w Polsce oraz zagranicą.

Staże oczami uczestników :

Poniżej znajdują się informacje na temat staży badawczo-naukowych, które prowadzone były w międzynarodowych jednostkach badawczych zebrane przez uczestników tych staży.

Udział w konferencjach :

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ- OPINIA OREGON STATE UNIVERSITY :

Oregon State University (OSU) jest jednym z partnerów zagranicznych projektu INSPE. Doktoranci INSPE mają możliwość odbycia kilkumiesięcznych staży na tej amerykańskiej uczelni oraz otworzenia tam przewodu doktorskiego, a tym samym uzyskania podwójnego dyplomu dwóch uczelni- PW i OSU. W wiosennej edycji uczelnianego magazynu „terra Oregon State University” ”ukazał się artykuł opisujący współpracę naszych uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Poniżej znajduje się artykuł w wersji „do pobrania.

Cele prowadzenia projektu :

1

Rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie energetyki jądrowej.

2

Zwiększenie liczby ośrodków zagranicznych biorących udział w podniesieniu jakości kształcenia wysokospecjalizowanych kadr dla polskiej gospodarki i energetyki.

3

Prowadzenie badań z zakresu analiz środowiskowych, dozoru jądrowego, a także technik mających na celu poprawę efektywności eksploatowanych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce jądrowej.

Projekt współpracy międzynarodowej jest dofinansowywany w ramach PO KL 4.1 – konkurs „działanie ponadnarodowe”.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Lista Wykładów i Ćwiczeń

Wykłady i ćwiczenia specjalistyczne INSPE  (informacja szczegółowa wraz z liczba punktów ECTS do pobrania tutaj)

Przewidywane wykłady prowadzone w semestrze zimowym

 1. Advanced thermal-hydraulics of nuclear reactors
 2. Physics of Nuclear Reactors II
 3. Exercises in advanced thermal-hydraulics of nuclear reactors

 Przewidywane wykłady prowadzone w kolejnym semestrze letnim

 1. Project Management in Nuclear Industry
 2. Zrównoważone systemy  poligeneracji energii w układach rozproszonych
 3. Zagadnienia modelowania i pracy ogniw paliwowych I układów energetycznych z ogniwami paliwowymi
 4. Zaawansowane modelowanie procesów cieplno – przepływowych z wykorzystaniem komercyjnego kodu obliczeniowego
 5. Advanced modeling of transients and accidents in nuclear reactors

Inne wykłady – wg uzgodnień z prowadzącymi (wersje anglojęzyczne wykładów)

 1. Zagadnienia modelowania i pracy układów rozproszonych i zrównoważonych systemów generacji energii
 2. Racjonalizacja procesów decyzyjnych w projektowaniu zrównoważonych systemów energetycznych
 3. Advanced modeling of servere accidents in nuclear reactors
 4. Rozproszone magazyny energii

Katalog Wykładów Doktoranckich MEiL semestr zimowy i letni (kliknij tu) sekcja oferta dydaktyczna

Uczelniana oferta studiów zaawansowanych (kliknij tu)

Wykłady kursowe specjalność energetyka I Nuclear Power Engineering (doktoranci posiadający inne dyplomy niż MEiL) wg uzgodnień z opiekunami – aktualny plan zajęć (kliknij tutaj)

Wykłady  profesorów wizytujących – kierunek energetyka , specjalność Power Engineering i Nuclear Power Engineering

Terminy  wykładów profesorów wizytujących i wykłady doktoranckie INSPE

Nazwisko wykładowcy Kod przedmiotu Nazwa wykładu

termin

ECTS

 
Prof. Henryk .Anglart ML.ANS666 Nuclear Reactor Physics

27.10-31.10

3

Dr  Stephan Glaubrecht ML.ANS666 Nuclear Reactor Physics

3.11-7.11

3

Dr Stephan Glaubrecht ML.ANS701 Nuclear Instrumentation and Control

1.12-5.12

4

Prof. Michael Podowski ML.ANS672 Nuclear Reactor Modelling and Simulation

wykład przełożony na semestr letni

6

Prof. Henryk .Anglart PhD. INSPE Advanced thermal-hydraulics of nuclear reactors

informacje wkrótce

6

Rekrutacja

Warunki przyjecia

Dyplom ukończenia studiów magisterskich kierunek techniczny (preferencje kierunek Energetyka, specjalności Energetyka jądrowa, Zrównoważona energetyka lub pokrewnych)

 1. Podanie o przyjęcie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej formularz do pobrania
 2. Życiorys
 3. Kopia dowodu osobistego
 4. Odpis dyplomu magisterskiego
 5. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej
 6. Zgoda Dyrektora Instytutu na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Instytucie
 7. Zgoda Kierownika Zakładu na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Zakładzie
 8. Karta informacyjna (formularz do pobrania).
 9. Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania).
 10. aktualne fotografie (wym. 35×45 mm)
 11. zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD plik: JPG; maks. 150 kB; 2 cm x 2,5 cm 300×375 pikseli; 300 DPI
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia (formularz do pobrania)
 13. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów doktoranckich ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania u Kierownika Studiów Doktoranckich)
 14. *Opinia promotora na temat prowadzonej rozprawy doktorskiej wraz z uwzględnionymi informacjami na temat dorobku naukowego.
 15. **Pismo kierujące osobę na studia doktoranckie.
 16. ***Opinia Promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału MEiL

*dotyczy doktorantów innych wydziałów bądź innych uczelni, prowadzących zaawansowane prace nad dysertacją
**dotyczy osób delegowanych z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, PGE EJ1 lub Politechniki Gdańskiej
*** dotyczy doktorantów Wydziału MEiL (nie wymagane wówczas poz. 3-14)

Składanie dokumentow

Dokumenty należy składać u Kierownika Studiów Doktoranckich (Gmach ITC, pokój 307a, lub Sekretariat pok.313) w terminie do 26 lutego (na semestr letni 2014), do 5 września (na semestr zimowy)

Partnerzy projektu

Zagraniczni

 • Stany Zjednoczone
 • Korea Poludniowa
 • Francja

Krajowi

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Warsztaty Badawcze

Jednym z założeń projektu INSPE jest cykliczne prowadzenie edukacyjnych warsztatów badawczych, w których biorą udział zagraniczni i krajowi partnerzy projektu. 25 września 2014 w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej odbył się jeden z nich, w którym wzięli udział przedstawiciele Oregon State University (USA), Hanbat National Univesity (Republika Korei), Instytutu I2EN (Francja), Instytutu KTH Royal Institute of Technology (Szwecja) oraz polskich uczelni technicznych- Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej.

W czasie warsztatów omówiono potrzebę rozszerzania oferty dydaktycznej polskich uczelni technicznych w zakresie energetyki jądrowej ze szczególnym naciskiem na współprace z ośrodkami zagranicznymi.

Propagowanie idei stworzenia innowacyjnych, wysokospecjalizowanych kadr dla polskiej gospodarki i energetyki jest jednym z głównych celów projektu, dlatego poniżej zamieszczone zostały poszczególne prezentacje wygłoszone w czasie warsztatów.

Wskaźniki projektu

Status : 03/2019

Wskaźniki:
Cele do osiagniecia(2015) :
Status realizacji :
Kobiety
Mężczyźni
Końcowa wartość
Prognozowany

 1. Liczba słuchaczy nowego kierunku studiów doktoranckich
  9
  26
  35
  27
  130%
 2. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu
  3
  2
  150%
 3. Liczba staży realizowanych u przedsiębiorców
  1
  6
  7
  6
  117%
 4. Liczba opracowanych materiałów dydaktycznych
  12
  12
  100%
 5. Liczba ośrodków międzynarodowych zaangażowanych w realizację projektu
  7
  3
  233%
 6. Liczba osobo miesięcy stażowych w ośrodkach zagranicznych
  13
  38,5
  51,5
  51
  101%
 7. Liczba stypendiów miesięcznych
  98
  263
  361
  350
  103%
 8. Liczba osobo szkoleń ze specjalistycznego oprogramowania
  12
  42
  54
  30
  180%
 9. Ilość nowo utworzonych laboratoriów
  1
  1
  1
  100%
 10. Liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych
  1
  1
  100%
 11. Liczba konferencji naukowo badawczych
  9
  3
  300%
 12. Liczba workshopów z partnerami zagranicznymi
  4
  4
  100%

Wymiana informacji


Słownik

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Loading...
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z